Villkor Fönsterputs

Våra villkor för fönsterputs

Nedanstående villkor är ett kortfattat och lättläst komplement till de juridiska villkoren och är inte en juridiskt bindande text. Den fullständiga juridiska villkorstexten finns strax under. Om du tycker att något inte stämmer i vår lättlästa sammanfattning vill vi gärna att du meddelar oss detta.

 

Vår tjänst

  Vi putsar fönster på villor, radhus, lägenheter, industrier, företag, växthus.

  Priserna för husets olika delar beräknas av oss.

  Både företaget och kunden kan begära en omräkning av priset.

  Priser kan ändras och meddelas då i förväg.

  Kunden kan avboka 1 schemalagt tillfälle om året.

  Avbokning av ett tillfälle ska meddelas i god tid.

  Vid tecknande av putsabonnemang startar du ett löpande abonnemang med åtta putstillfällen per år.

  Uppsägning av hela tjänsten kan göras när som helst.

  Uppsägningen ska meddelas i god tid så att vi hinner avboka.

 

Kundens ansvar

För att du ska kunna vara kund hos oss måste vi spara ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter i våra register.

För att vi ska kunna putsa fönster till ett så bra pris som möjligt så vill vi att du gör det enklare för oss, genom att exempelvis flytta möbler, gardiner, prydnandssaker, blommor så att vi kan utföra vårt arbete utan hinder. Vi kan komma att fakturera extra kostnad om vi behöver flytta saker som inte redan är flyttade när vi kommer på plats.

 

Ekonomi

  Vi skickar alltid faktura på arbetet.

  Vi kan skicka pappersfaktura eller e-postfaktura.

  Du ska betala fakturan inom 15 dagar.

  Om du inte betalar fakturan i tid kan vi ta ut avgift och ränta vid längre förseningar.

  På varje faktura har vi en avgift som alla ska betala. Avgiften gäller kostnader som inte är en arbetskostnad.

 

 

Övrigt

  Ditt hus är vår arbetsplats. Om det finns risk att vi kan skada oss på vår arbetsplats så putsar vi inte. Vi vill inte flytta på saker som står i vägen eftersom det kan skada både oss och saken, och tar inget ansvar för skada som uppstår som följd av saker som står ivägen för vårt arbete. 

  Fönsterspröjs som delar av fönster går lätt sönder. Om du har gamla och känsliga fönsterspröjs vill vi veta detta innan puts.

  Om du har känsliga fönster vill vi veta detta innan.

  Om du inte meddelar innan att vi ska vara extra försiktiga kan vi inte ta ansvar för skador.

  Vi vill inte putsa väldigt nedsmutsade fönster om det kan skada fönstret.

  Om du vill att vi putsar väldigt nedsmutsade fönster måste du skriva på ett avtal.

  Om du har fönster som har skador vill vi att du berättar det för oss.

 

Reklamation

  Om inte är nöjd vill vi att du berättar det för oss direkt.

  Om du berättar det snabbt för oss kan vi göra om jobbet direkt.

  Om du tror att vi skadat ditt fönster ska du anmäla skadan till oss.

 

Ursäktligt avtalsbrott

  Denna punkt handlar om ovanliga händelser som varken vi eller du kan förutse.

  Om något inträffar på detta sätt är det ofta ingen av oss som är ansvarig.

  Om ingen kan hållas ansvarig för dessa händelser är det därför okej att i vissa fall bryta mot en annan del av avtalet.

 

Allmänna villkor

1) Tjänsten

1.1) Beskrivning av tjänsten

Nordic Ultra Clean AB utför arbete på kundens fastighet. Dessa tjänster utförs i de geografiska område som företaget definierar och i övrigt i enlighet med detta avtal. I huvudsak avses fönsterputsning.

 

1.2) Schemaläggning

Företaget leder och fördelar arbetet, vilket innebär en kontroll över schemaläggning och vilka geografiska områden som tjänsterna utförs i. Företaget har rätten att ändra i dessa strukturer när som helst för att verksamheten ska fungera. Aktuella område och schema finns tillgängliga på hemsida eller kan översändas i skrift. Företaget har en ambition om att alltid informera på förhand om förändringar. Dessa återkommande schemalagda tillfällen är vad som definierar abonnemanget.

 

1.3) Extra tillfälle och invändig putsning

Företaget kan, om kunden begär det, utföra tjänster utanför fastlagt schema. I detta inkluderas både invändigt och utvändigt arbete. Dessa arbeten utförs i mån av tillgängliga resurser och kan ej garanteras. Tjänster utanför ordinarie abonnemang prissätts separat.

 

1.4) Information

Efter utfört arbete meddelas kunden direkt via e-post och/eller sms att företaget utfört en tjänst, förutsatt att e-postadress eller mobiltelefonnummer angetts i förväg. I annat fall är nästa information om att arbete har utförts den faktura som kommer till kunden i efterhand.

 

1.5) Prisberäkning

Priser på varje moment fastställs vid första tillfället, då personal på plats gör en beräkning av hur kundens hus och fönster ställer sig till den för tiden aktuella prislistan. Vid detta tillfälle räknas alltid pris på grundtjänsten och obligatoriska tillägg, men även på frivilliga tillval ifall kunden vill beställa dessa vid ett annat tillfälle. Minsta debitering för tjänsten är ett grundpris samt nödvändiga tillägg.

 

1.6) Prisjustering

Prislista justeras normalt vid varje årsskifte och meddelas kund och en eventuell omräkning sker av befintliga priser. Både företaget och kunden har rätt att begära eller initiera en revision av uträknade priser. Eftersom alla hus och fönster ser olika ut är prissättningen komplex och baseras på en mängd faktorer. Vid en revision av priserna kan det på kundens begäran lämnas en detaljerad beskrivning av hur uträkning skett.

 

1.7) Avbokning

Det är godkänt att tillfälligt hoppa över ett schemalagt tillfälle, dock ej under påbörjad putstillfälle. Vid avbokning under påbörjad putstillfälle kommer tjänsten att utföras och debiteras enligt plan om fysiska hinder för utförandet inte föreligger.

 

1.8) Avtalslängd och uppsägning

Abonnemanget har ingen kortaste avtalstid och ingen uppsägningstid och kan därför sägas upp av kunden när så önskas, om inget annat avtalats. Om uppsägning sker under påbörjad putstillfälle gäller villkoren för avbokning innan uppsägning kan verkställas.

 

2) Kunden

2.1) Personuppgifter

I samband med att du beställer och utnyttjar en tjänst krävs det att vissa personuppgifter såsom namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, lämnas till oss. Dessa uppgifter behöver vi för att på bästa sätt kunna utföra den beställda tjänsten, erbjuda krediter, garantier och support. Uppgifterna sparas även för att vi ska kunna utveckla våra tjänster samt för marknadsföringsåtgärder. Du har i egenskap av registrerad flera rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Uppgifter sparas under avtalstiden för att avtalet ska kunna fullgöras och därefter under en period för marknadsföringsåtgärder. När vi inte längre har behov av uppgifterna raderas de från våra system förutsatt att fortsatt lagring inte krävs enligt tvingande lagstiftning eller om vi av annat skäl har rätt att spara uppgifterna. Vi är förhindrade att radera vissa personuppgifter innan vi ges möjlighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot myndigheter och till dig som konsument.

 

Personuppgifterna kan överföras till andra avdelningar inom koncernen samt till samarbetspartners inom EU som hanterar stödtjänster såsom IT-support och datalagring med vilka vi upprättar ett personuppgiftsombudsavtal.

 

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig genom rätten till registerutdrag. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller kompletterade, att begära att uppgifter begränsas eller raderas om det inte föreligger en laglig skyldighet eller rätt för oss att bevara uppgifterna. Du har också rätt att nyttja möjligheten till dataportabilitet. Vidare har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

Personuppgiftsansvarig är Nordic Ultra Clean AB, 559272-3687, Marknadsvägen 19, 776 33 Hedemora.

 

2.2) Skyldighet att underlätta

Kunden har en skyldighet att underlätta företagets möjlighet att utföra tjänsten. Detta gäller grindar, larm, hundar och liknande. Vid försvårande omständigheter har företaget rätt att debitera permanent eller tillfällig avgift rörande de aktuella omständigheterna. Parkeringsmöjlighet ska finnas i direkt anslutning till fastigheten, i annat fall kan det komma att debiteras ett avståndstillägg. Avbokas ett planerat arbete på plats till personalen, räknas detta som förhinder att utföra beställd tjänst. Företaget har därför rätt att ta ut en avgift som motsvarar förlorad intäkt, vid större arbeten såsom in- och utvändiga tjänster skall denna minst motsvara företagets självkostnadspris.

 

2.3) Skyldighet att informera

Kunden är skyldig att meddela företaget ifall tjänsten inte kan utföras samt att särskilt instruera om det finns särskilda omständigheter som det ska tas hänsyn till i samband med utförandet.

 

3) Ekonomi

3.1) Betalning

Betalning sker i efterskott när arbete har utförts. Faktura skickas normalt per post eller e-post utifrån kundens önskemål, direkt efter utfört arbete.

 

3.2) Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för fakturor är 15 dagar om inget annat avtalats. Vid försenad betalning har företaget rätt att ta ut en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid återkommande försummelse av betalning har företaget rätt att permanent säga upp eller tillfälligt spärra kundens tjänst. Obetalda fordringar överlämnas till indrivning med tillkommande kostnader och avgifter.

 

3.3) Inställelse- och administrationsavgift

På varje faktura tillkommer en inställelse- och administrationsavgift.

 

3.4) Skattereduktion (så kallat RUT/ROT-avdrag)

Kunden godkänner att företaget handlägger ansökan om skattereduktion till Skatteverket i enlighet med gällande lagstiftning. Efter att kunden har uppfyllt villkoren för ansökan om skattereduktion sänder företaget denna till Skatteverket. Vid beslut meddelas både företaget och kunden av Skatteverket. Om kunden inte beviljas skattereduktion, helt eller delvis, är kunden betalningsskyldig för resterande belopp. Inställelse- och administrationsavgift omfattas ej av RUT/ROT-avdraget.

 

4) Förbehåll

 

4.1) Arbetsmiljö

Företaget har en lagstadgad skyldighet att arbeta aktivt med personalens arbetsmiljö. Vi vill att personal ska känna sig trygg på sin arbetsplats och inte utsättas för någon onödig fara. Personalen på fältet har ett ambulerande arbete och arbetsplatsen är därför förlagd på kundens fastighet. Därför kan företaget vid särskilda fall avsäga sig hela eller delar av arbete eller moment. Detta avgör personalen på plats utifrån riskbedömning och företagets förhållningsregler jämte gällande arbetsmiljölagstiftning.

 

4.2) Kunds egendom

Vid utförande av tjänsten flyttar inte personalen kundens lösa egendom för att kunna utföra denna. Detta på grund av risk för skada på både egendom och personal. Om lös egendom eller växtlighet står i vägen för att utföra tjänsten förbehåller vi oss rätten att inte utföra hela eller delar av tjänsten. Företaget ansvarar inte för eventuell skada på egendom som uppstår vid eventuell flytt av lös egendom.

 

 

4.3) Spröjs

Vid fönster med avtagbara spröjs, där dessa ska monteras av och/eller på i samband med att tjänsterna utförs, riskerar momentet att skada dessa. Spröjs- och spröjsfästen är inte åldersbeständiga, företaget avsäger sig därför ansvaret för skador på dessa i samband med av- och påmontering. Detta förutsatt att man vidtagit sedvanliga försiktighetsåtgärder. Om kunden bedömer att hen har känsliga spröjs eller spröjsfästen, av ålder eller kvalitetsorsaker, ska kunden meddela detta på förhand så att vi kan ta hänsyn till detta.

 

4.4) Känsliga fönster

Det finns många olika typer av fönster och fasader, både till funktion och utseende. Det finns ett antal fönster som kräver särskild behandling vid fönsterputsning; självrengörande fönster, fönster med solfilm, kompositmaterial (t.ex. plexiglas) eller övriga ytbehandlade fönster. Fasader kan se ut att bestå av ett tåligt material, men istället vara byggt av material som lätt kan ta skada, såsom frigolit. Har kunden sådana typer av fönster eller fasader ska detta på förhand meddelas så att vi kan ta extra hänsyn. Meddelas detta inte i förväg avsäger sig företaget ansvar för skador som kan uppkomma. Kontakta din fönstertillverkare eller glasmästare om du är osäker kring fönstertyp.

 

4.5) Kraftigt nedsmutsade fönster

Beställning av fönsterputs avser vanlig rengöring eller puts av fönsterrutor. Har man kraftigt nedsmutsade fönster, fönster med färgstänk eller rester från hårt material likt cement och sand är detta inget som tas bort vid en normal putsning. För att även detta ska rengöras behöver man beställa en extra grovrengöring eller färgborttagning, vilket debiteras separat.

 

4.6) Redan skadade fönster

Om kunden har repiga eller i övrigt skadade fönster utanför normalt slitage med hänsyn till fönstrets ålder ska detta meddelas i samband med beställning av tjänsten. Personalen har rätt att avstå arbetet om de upptäcker repor och skador tills att skadan dokumenterats. Upptäcks tydliga repor på plats utförs arbetet endast i samråd med kunden där ett avtal ska signeras om att informationen mottagits. Har kunden mycket smutsiga fönster kan repor först upptäckas efter påbörjat arbete, i de fall detta inträffar ska arbetet avslutas tills ovanstående information delgivits.

 

5) Reklamation och skadeanmälan

5.1) Reklamation

Om kunden önskar reklamera det utförda arbetet bör denna reklamation ske inom två (2) dagar (48h) från att tjänsten utfördes för att företaget ska kunna kontrollera utförandet samt åtgärda reklamationen.

 

5.2) Skador

Om kunden upptäcker skada på egendom som kan härledas till tjänstens utförande, ska denna anmälan göras på anvisad blankett. Denna översänds till kund på begäran. Om vår egen personal orsakar en skada under utförandet av tjänsten kommer denna dokumenteras och meddelas kunden snarast möjligt. Det är viktigt för båda parter att skador dokumenteras noggrant, gärna med bild.

 

6) Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)

6.1) Definition

Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

6.2) Tidsram

Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt.

 

6.3) Prestation

När hindret är permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera. För återgång av redan utförda prestationer gäller tidigare paragrafer i avtalet.

 

6.4) Skälig tid

Den part som inte presterar avtalsenligt och är ursäktad enligt ovanstående stycken, ska ge motparten meddelade om hindret och hur det påverkar möjligheten att prestera enligt avtalet. Om sådant meddelande inte ges inom skälig tid efter det att parten fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om hindret, är han skyldig att utge ersättning för den skada som motparten kunde ha undvikit om meddelandet lämnats i rätt tid.

 

6.5) Tillämplighet

Inget i denna bestämmelse hindrar att en part innehåller sin prestation eller häver avtalet. Denna bestämmelse begränsar alltså endast parts rätt till fullgörelse, prisavdrag och skadestånd.

 

 

 

Definitioner

Abonnemang – Tjänster som utförs återkommande till ett fastlagt schema

Putsschema – Ett schema som definierar när tjänsten kommer utföras

Putstillfälle – Ett tillfälle då tjänsterna utförs

Spröjs – Fönsteravdelare, kan vara av både fast och avtagbar typ

Tillval – Vad kunden kan välja att utföra

Tillägg – Obligatoriska tillägg för försvårande omständigheter

RUT-avdrag – Skattereduktion för husarbete reglerat av Skatteverket

 

Uppdaterade och gäller från och med 2020-01-01